Мүнөөдэр

Татартсан уласта болоһон сэдхүүлшэдэй уулзалга

7 сентября 32


Баярма Раднаева, Буряад ТВ субагай юрэнхы эрхилэгшэ, Казань хотодо олондо мэдээсэл тараадаг үндэһэн хэрэгсэлнүүдэй бүхэроссиин форумда оролсоо. 30 можо нютагуудһаа 200 гаран сэдхүүлшэд тэндэ суглараа. Манай гүрэн соо Татарстан олон яһатадтай, эб найрамдалаараа найдамтай үндэр гэжэ тоологдодог. Эндэ элдэб арадуудай 170 гаран түлөөлэгшэд ажаһуудаг юм. Энэ жэл татаар хэлэнэй хүгжэлтэдэ, бусад яһатануудай соёлоо, заншалаа үргэхэ хэрэгтэ уласай жасаһаа 900 сая түхэриг гаргагдаа.  

Тодорхойгоор манай сюжет соо харагты.