Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг.

3 сентября 60

«Хэлэеэ алдаhaн арад газараа алдаха, газараа алдаhан арад хэншье бэшэ болохо»Айлшан - Дамдин Бадараев, социологиин эрдэмэй доктор
Оросой Холбоото Уласта, Монголдо болон Хитадта буряад хэлэнэй мүнөө үеын болон ерээдүйн байдал ямар гээшэб гэжэ социологиин эрдэмэй талаhаа Дамдин Бадараев хөөрэжэ үгэбэ.

Доктоо социологических наук Дамдин Бадараев рассказал о современном состоянии, проблемах и перспективах развития бурятского языка в регионах России, Монголии и Китая.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова