Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 2.09.2022

3 сентября 43

1 Хорон хамшагһаа һэргылхэ тарилга
2 Гурим эбдэгшын яла
3 Бог шорой амяарлан суглуулга тухай
4 Хилээмэ баридаг газарай нээлтэ  
5 9-дэхи маршрудай  дахин бии бололго
6 Агаарай хүнгэн онгосонуудай хүдэлгүүрнүүд тухай