Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Монгол орондо августын 12-14-дэ үнгэрhэн “Нүүдэлчин -2022.

27 августа 53

Монголой үзэсхэлэнтэ байгаалитай Горхи-Тэрэлж газарта нүүдэлшэ арадуудай соёлой ехэ фестиваль амжалтатайгаар байгуулагдаа: бүхы үндэhэтэн өөрынгөө бэетэ үб соёлоо - жэнхэни байра байдалаа, ёhо заншалаа, зэр зэбсэгээ, мал ажахуй, хубсаhаяа, эдеэ хоолоо болон бэетэ бэшэ соёлоо - дуу, хатараа, аман зохёолоо үзэсхэлэн болгожо харуулаа.

Передача о фестивале «Кочевая Монголия», которая проводилась 12-14 августа 2022 года в Монголии, в живописном месте - Горхи-Тэрэлж. Были представлены экспозиции материальной и нематериальной культуры представителей всех этнических групп Монголии.