Манай саг

Манай Саг. Цырегма Бадмадоржиевна, Арюна Нарановна

27 августа 57

Мүнѳѳ сагта буряад хэлэ үзэхэ талаар элдэб янзын арганууд бии болонхой. Манай дамжуулгын айлшад - дээдэ шатын англи хэлэнэй багшанар - Абидуева Арюна Нарановна, Иринчинова Цырегма Бадмадоржиевна,  энэ ушараар ѳѳрын онсо харасатайнууд  юм.

В наше время существуют разные методы по изучению бурятского языка. Наши гости сегодняшней программы – учителя английского языка  Абидуева Арюна Нарановна, Иринчинова Цырегма Бадмадоржиевна имеют свой особый взгляд на эту тему.