Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 25.08.2022

27 августа 43

1  Барилгада нэмэлтэ һомололго
2  Нэмэлтэ тэдхэмжэ  мүнгэн
3  Түрүүшынхиеэ сэсэрлигтэ, һургуулида орогшодто
4  Шэнэ номой һан
5  Аяншалга хүгжөөлгэдэ мүнгэн тэдхэмжэ