Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 24.08.2022

27 августа 40

1  Барилгада нэмэлтэ һомололго
2  Нэмэлтэ тэдхэмжэ  мүнгэн
3  Түрүүшынхиеэ сэсэрлигтэ, һургуулида орогшодто
4  Шэнэ номой һан
5  Аяншалга хүгжөөлгэдэ мүнгэн тэдхэмжэ
6 «Урма зоригой далай»
7 “Наадан-Сурхарбаанда” 40 миллион