Манай саг

Манай саг. Людмила Будаева

19 августа 65

Баргажанай аймагта түрэһэн Людмила Будаева «Толи» гэһэн нэрэтэй буряад хэлэнэй һуралсалай ном хэрэгсэл зохёоһоноо, мүн лэ үхибүүдые ямар аргаар буряад хэлэндэнь һургажа болохоб гэхэ мэтэ удаадахи түсэбүүд тухайгаа манда хөөрэжэ үгэбэ.  

Уроженка Баргузинского района Людмила Будаева рассказала нам о том, как создала пособие «Толи» для изучения бурятского языка, проблемах обучения детей бурятскому языку, а также о дальнейших планах.