Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

2 августа 2022 254Харагшаднай «өө» үзэгэй ээлжээнэй дугаар нэрлэхэ гү, "территория", "тайна", "ровесник" гэжэ үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү, манай харуулжа үгэһэн оршон үеын түхеэрэлгэнүүдэй хаана хэрэглэгдэдэгыень тааха гээшэ гү? Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт