Айлшан - Ц. Дагиймаа, Монгол Уласай болбосоролой ухаанай доктор, профессор, агууехэ уран зурааша О. Цэвэгжавай басаган. Ц. Дагиймаа өөрынгөө гэр бүлэ тухай, алдарта уран зурааша - аба  (Ага нютагhаа уг гарбалтай), эжы (түрүүшын эхэнэр-скульптор), абынгаа 100 жэлэй ойдо альбом бэлдэhэн, Ага нютаг ошожо түрэл гаралаа олоhон тухайгаа хөөрэбэ.
Ц. Дагийма - дочь знаменитого монгольского художника О. Цэвэгжав, который был родом из агинских степей, рассказала об отце, его творчестве, об изданном ею к 100-летию отца альбоме его работ, о своей семье (мама  первая женщина-скульптор), о родственниках отца, которых она обрела совсем недавно.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова