Түргэн Харюу

Чимит Жамьянов | Тургэн Харюу #4

26 июля 186


-До скольки лет Чимит Жамьянов готов покорять запад?                    
-куда делась старая одежда Чимита после похудения?
-Цыден-Еши Лыгденов красавчик?

- Чимит Жамьянов хэдытэй болотороо баруун зүгөө “эзэмдэжэ” байхаб?
-Чимит турахадаа, ехэдэһэн хубсаһаяа хайшань хээб?
-Цыден-Еши Лыгденов гоё хүн бэзэ?

Напиши самый пафосный комментарий и получи 600 рублей на баланс телефона, от Чимита Жамьянова!!!

«Түргэн харюу» - энэ дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой