Манай саг

Манай саг. Баясхалан Будаев

25 июля 146


Хүнгэн атлетикээр хараа муутайшуулай дунда Оросой түрүү һуури эзэлхын тула мүрысөөн, харадаггүй, хараа муутай хүнүүдэй шиидхэхэнь хүшэр асуудалнууд, саашанхи хараа түсэбүүд.
О Чемпионате России по легкой атлетике среди слепых, проблемах незрячих и о дальнейших планах.

Манай саг. Түдэбэй Мажигма, Дамдинсэрэнэй Сэнгэл
Бүгэдэ Буряадай “Алтаргана” ехэ нааданда бэлэдхэл, ехэ зоной болон хүүгэдэй үндэһэн буряад дэгэлнүүд тухай.
О подготовке и участии в фестивале Алтаргана и коллекции бурятских дэгэлов для детей и взрослых.