1 "Эхын буян" ансамблиин Алтарганада бэлэдхэл
2 «Байгалай ехэ зүргэ – Буряад орон»
3 Автобусууд асарагдахань
4 Хадамай басагадай жагсаал
5 Эртэ урдын зүйлнүүдэй хэбтэшэ
6 Оюутадай нааданай мүнгэн шангууд
7 Оросой кинодо Буряадай зүжэгшэн