1 Оросой Герой Балдан Цыдыпов нютагаа бусаба
2 Орос-Монгол харилсаануудай дүн
3 Арьяа-Баала мүндэлбэ
4 Боксоор «Байгал-2022» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөн