Эдэ бүгэдые дамжуулгадамнай харагты!

- Ямар Скриптонидэй  дууе Валерий Гуляев буряад хэлэн дээрэ  дуулааб?
- Ямар аймагай  эрдэмтэд шог зугаашые эжэл адли болгооб?
- Ямар бэлэг манай айлшан харагшадтаа  бэлдээб?

Смотрите в выпуске!

- Какую песню Скриптонита  Валерий Гуляев перепел на бурятском языке?
- В каком районе ученые клонировали юмориста?
- Какой подарок наш гость подготовил для зрителей?

«Түргэн харюу» - энэ дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.