Асуулта

Асуулта. Алтаргана

30 июня 124


- Алтаргана нэрынь удха юу тэмдэглэнэб?
- Фестиваль энэ жэлдэ хаана үнгэргэгдэнэб?
Энээн тухай Майдар Пригнаевтай "Асуулта" дамжуулгада.

-В честь чего назвали фестиваль Алтаргана?
-Где будет проходить в этом году?
Подробности в программе "Асуулта" с Майдаром Пригнаевым