Политика

Манайда Мишустин ерэбэ

25 июля 105

«Албан хэрэгээрээ Алас Дурнаар, Сибириин дайдаар аянда гараһан Михаил Мишустин мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ ерэжэ бууба. Энэнь Оросой Холбооной Засагай газарай Түрүүлэгшын Буряад орондо түрүүшын ерэлгэ. Энэ ябалгандаа Михаил Владимирович ЛВРЗ болон Улаан-Үдын агаарай онгосонуудай үйлэдбэри хоёрто хүрэбэ».
Михаил Мишустин паровоз-вагон заһабарилдаг үйлэдбэридэ хүрэжэ, баян дүршэлтэй ажалаарнь, ерээдүйн ехэ түсэбүүдээрнь һонирхобо, эндэ гаргагдаһан бэлэн бүтээлнүүдтэй танилсаба. Нэгэ газарта заһабарилгада байһан локомотив хүрэжэ, жолоошоной кабина орожо хараа. Энэ завод хараад байхадаа үйлэдбэриин хэмжээ дээшэлүүлхэ талаар хэдэ хэдэн зүбшэл заабаринуудые үгэбэ.  
Удаань Засагай газарай Түрүүлэгшэ эндэ ажаллажа байһан хүдэлмэришэдтэй уулзажа, тэдээндэ хүшэр хүндэ ажалайнь түлөө баяр хүргэбэ. 
Засагай газарай үндэр тушаалтантай уулзаһан һанал бодолоороо заводой хүдэлмэришэн Эдуард Скуридин хубаалдаба. 
Эндэһээ саашадаа Михаил Мишустин Улаан-Үдын агаарай онгосонуудые бүтээдэг үйлэдбэридэ ошоо. Энээн тухай дэлгэрэнгыгээр удаадахи дамжуулгадамнай хараарайгты.