Политика

Харилсан ажаллаха зүблөөн

5 апреля 212
Телеканал "Буряад ТВ"

Можо нютагуудай болон хилэ оршомой харилсан ажаллаха Засагай газарнуудай 15-дахи зүблөөн үнгэрбэ. Тэндэ Оросой болон Монголой түлөөлэгшэд хабаадажа, олон асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ.
 
Монголой талаһаа Монголой хилэ дабажа орохо газарнуудые һэргээхэ талаар үндэһэн хорооной толгойлогшо Хүрэлбаатарын Булгантуяа урид 2019 ондо үнгэрһэн зүблөөнһөө ямар хубилалтанууд болооб, Орос-Монголой хилэ дабажа орохо газарнуудые хүгжөөлгэдэ ехэ анхарал табиха хэрэгтэй гэжэ тодорхойлбо.
 
Мүн тиихэдэ энэ хэмжээ ябуулгада Буряад оронһоо уласай Толгойлогшо, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ, Үбэр-Байгалай хизаарһаа Оросой Холбооной сенатор, нэрлэгдэһэн асуудалнуудта хабаатай яамануудай болон албан газарнуудай, хилын харуулай болон гаалиин хүтэлбэриин түлөөлэгшэд хабаадана. Харин Монгол Уласһаа Засагай газарнуудай түлөөлэгшэд, Сэлэнгын, Булганай, Баян-Ульгиин аймагуудай можын дарганар, дотоодын хэрэгүүдэй болон хуули дүүргэлтые хинадаг зургаануудай, Соёлой, Элүүрые хамгаалгын яамануудай, хилэ дабажа орохо газарнуудые һэргээхэ талаар үндэһэн хорооной болон хилэ дабажа орохо газарнуудай захиргаанай түлөөлэгшэд хабаадаба.
 
Энэ зүблөөнэй түгэсхэлдэ хоёр тала суг ажаллаха хэлсээндэ гар табиба.
 
Хоёр үдэрэй туршада үнгэрһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр харилсан ажаллаха олохон асуудалнууд шиидхэгдэбэ. Эгээн гол асуудалынь – хилэ дабажа орохо газарнуудые хаалгагүйгөөр һэльбэн шэнэлхэ, үшөө тиихэдэ гаргаха –оруулха шадал үргэдхэлгэ тухай хэлсэбэ. Мүн тиихэдэ хоёр тала өөр өөртөө олзотой мэдүүлэлнүүдые олобо гэжэ тэдэ тэмдэглэбэ.